Boek: On accuse, no excuse

okt 1, 2014 | Democratie, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

Nota aan de lezers:

Het document met de uit het boek weggelaten afbeeldingen is beschikbaar via deze link:
Bezwaarboek ON ACCUSE NO EXCUSE afbeeldingen bij de tekst

stRaten-generaal schreef het eerste bezwaarboek van Vlaanderen

Het bezwaarboek telt 190 bladzijden en is niet meer en niet minder dan de boekvorm van het bezwaarschrift dat stRaten-generaal op 14 augustus 2014 indiende in het kader van de bevraging rond het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding.

Het boek analyseert op grondige wijze de partijdigheid en de onvolledigheid van het gevoerde onderzoek naar de alternatieven voor Oosterweel.

Het eerste deel betreft de schijn van partijdigheid die is gewekt bij de totstandkoming van diverse wettelijk voorgeschreven onderzoeksrapporten (o.a. plan-milieueffectenrapport Oosterweelverbinding), op basis waarvan de beleidskeuze vervat in het ontwerp-GRUP zelf onvermijdelijk ook blijk geeft van vooringenomenheid. Vooringenomenheid bleek ook uit overheidshandelen tijdens het MER-onderzoek en bij de opstart van het huidige openbaar onderzoek.

In een tweede deel wordt ingegaan op fundamentele kennislacunes die nog dienen ingevuld vooraleer een wettelijk correcte en maatschappelijk gedragen beleidskeuze kan worden gemaakt.

In een laatste deel staan we stil bij de voorbarigheid van de beleidskeuze zoals die in het openbaar onderzoek wordt voorgelegd, met verwijzing naar de eerste twee delen en toevoeging van bijkomende argumentatie.

wettelijk voorgeschreven onderzoeksrapporten (o.a. plan-milieueffectenrapport Oosterweelverbinding), op basis waarvan de beleidskeuze vervat in het ontwerp-GRUP zelf onvermijdelijk ook blijk geeft van vooringenomenheid. Vooringenomenheid bleek ook uit overheidshandelen tijdens het MER-onderzoek en bij de opstart van het huidige openbaar onderzoek.

In een tweede deel wordt ingegaan op fundamentele kennislacunes die nog dienen ingevuld vooraleer een wettelijk correcte en maatschappelijk gedragen beleidskeuze kan worden gemaakt.

In een laatste deel staan we stil bij de voorbarigheid van de beleidskeuze zoals die in het openbaar onderzoek wordt voorgelegd, met verwijzing naar de eerste twee delen en toevoeging van bijkomende argumentatie.stRaten-generaal is formeel: Oosterweel zal de procedures – ook juridische – niet overleven, en dit wegens de aantoonbare voorbarigheid van de politieke besluitvoering. De strategie van de Antwerpse actiegroepen tegenover het huidig beleid rond de Oosterweelverbinding blijft ongewijzigd: alternatieven uitwerken (‘pull’, de wortel) en vervolgens erover waken dat deze alternatieven correct en volwaardig meegenomen worden in de voorziene procedures (‘push’, de stok). Met de publicatie van het bezwaarboek ON ACCUSE NO EXCUSE wil stRaten-generaal het belang dat Antwerpse actiegroepen hieraan hechten onderstrepen.

BESTELLEN

Het bezwaarboek werd gedrukt in beperkte oplage en wordt aan de relevante spelers in dit dossier bezorgd (politiek, administratie, experts uit diverse velden, bestuurskundigen, opiniemakers, pers). U kan ook een exemplaar bestellen aan 7 euro (het boek werd gefinancierd door crowdfunding, maar die dekt de lading niet volledig). Wie een exemplaar wil bekomen kan mailen naar [email protected], met opgave van naam en adres. We bekijken dan hoe we het boek tot bij u kunnen brengen, of omgekeerd.

Het boek is ook verkrijgbaar

– op meetings georganiseerd door stRaten-generaal en/of Ademloos;

– bij de Antwerpse boekhandel de Groene Waterman (bestelling via website mogelijk).

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier