MODAL SHIFT COALITIE REGIO ANTWERPEN

Onze beleidsmakers beloven al jaren een ambitieuze modal shift. Maar de realiteit vertoont een zorgwekkend gebrek aan vooruitgang naar meer voetgangers, meer fiets en minder auto. Daarom luiden burgers en verenigingen in de regio Antwerpen de alarmbel: investeer in...

Recente Berichten

stRaten-generaal is een hefboom om via burgerparticipatie mee te werken aan de bescherming en de bevordering van de leefkwaliteit
– in zijn breedste betekenis én samenhang
– van ik tot jij tot wijk tot wereld
– op basis van duurzaamheid en dierbaarheid

Weerwerk, denkwerk, netwerk, veldwerk…
SG werd in ’99 a.h.w op straat verwekt en is een klein maar krachtig collectief van bezorgde en mondige burgers. SG ijvert ervoor bekommernissen en beslissingen zowel van particulieren als van overheden, te plaatsen in het perspectief van het algemeen belang. SG houdt zich bezig met de lokale uitbouw van Agenda 21, de impact van ruimtelijke ordening op maatschappelijke ontwikkelingen en vice versa, stedelijkheid, natuur, participatie, sociale cohesie, ‘open scholen’, gezondheid, rechtvaardigheid, politieke kwaliteitszorg,… en dit in een samenspel van filosofie~strategie~praktijk.
SG vervult een innoverende en constructieve rol in de samenlevingsopbouw, als aanspreekpunt, bron van informatie, referentie, projectontwikkelaar, klankbord, mediator en facilitator, en als lid van adviesorganen als Gecoro, Adoma, e.a
Wie is wie?
stRaten-generaal bestaat uit een netwerk van vrijwilligers. De organisatie wordt gedragen door een open stuurgroep. Deze kern is in permanent onderling contact, vergadert op regelmatige basis, en zo de agenda dit vraagt, wordt de samenstelling van de vergadering aangepast/uitgebreid. Het dagdagelijks werk gebeurde/gebeurt in de diverse huiskamers van de stuurgroepleden, voor en na de ‘dagtaak’ en met eigen middelen. De stuurgroep organiseert ten behoeve van haar medeburgers en belangstellende overheden doordenkdagen, publieke ‘stRaten-generaals’ en Ronde Tafel-conferenties. Voor publieke initiatieven wordt gebruik gemaakt van aangepaste lokaties en communicatie.