Open Brief – Antwerpse burgerbewegingen verwerpen ontwerp decreet dat burgerinspraak inperkt

mei 18, 2021 | Democratie, Publicaties, Media & Events

De Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal onderschrijven het protest van een reeks milieuorganisaties tegen het voorliggende decreet dat de inspraak van burgers inperkt. Ze roepen hun achterban op de petitie daartegen te ondertekenen. Aan de volksvertegenwoordigers vragen ze het betwiste artikel 6 van het decreet woensdag niet goed te keuren.
 

In een open brief aan de leden van het Vlaams Parlement geven een tiental milieuorganisaties uiting aan hun vrees dat burgers monddood gemaakt worden wanneer het Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges tot optimalisatie van de procedures wordt goedgekeurd.

Het artikel 6 van dat voorliggende decreet vormt een ernstige stap achteruit in de rechtsbescherming van de burger, de natuur en het leefmilieu, aangezien burgers voortaan een persoonlijk belang moeten aantonen. Het ontwerp van decreet is ook volledig in strijd met het internationaal Verdrag van Aarhus, dat net inzet op (het behoud van) een ruime toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.

Het siert burgers wanneer ze voor deze collectieve belangen opkomen, en dus verder kijken dan hun eigen achtertuin. Het is ook dankzij de alertheid van burgers dat destijds het nefaste Lange Wapper-project is afgevoerd en er nu, met participatie van burgers, betere plannen op tafel liggen voor het sluiten van de Antwerpse Ring én de verbetering van de mobiliteit en de leefbaarheid in de ruime omgeving.

De burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal roepen hun achterban dan ook op de petitie ‘Maak onze natuur niet monddood’ te ondertekenen. Aan de volksvertegenwoordigers vragen ze met aandrang  op woensdag 19 mei het specifieke artikel niet goed te keuren.

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier