Is het scenario ‘meccanotrace met gedifferentieerde tol’ doorgerekend in het milieueffectenrapport? Het antwoord is: neen.

feb 19, 2014 | Archief, Oosterweel

Is het scenario ‘meccanotrace met gedifferentieerde tol’ doorgerekend in het milieueffectenrapport?
Het antwoord is: neen.
Op basis van deze kennislacune maakt de regering echter al dagenlang valse vergelijkingen in het voordeel van het eigen tracé.
De actiegroepen waren op vrijdag 14 februari 2014 verbijsterd toen ze vaststelden dat de regering voor een scenario Oosterweel met gedifferentieerde tol koos zonder het alternatieve Meccanotracé te hebben doorgerekend met hetzelfde tolscenario. Zo kun je slechts appels met peren vergelijken, en blijkbaar vindt de Vlaamse regering dat een goede basis om draagvlak te vinden in Antwerpen. Het omgekeerde is natuurlijk waar.
Voor wie het zelf wil checken, dit is de passage uit het MER-rapport deel 4 p.260 waarin de onderzoekers zwart op wit schrijven dat ze het Meccanotracé niet hebben doorgerekend met gedifferentieerde tol:
Als gevolg van deze kennislacune is er in het hele MER-rapport ook geen informatie te vinden – werkelijk niets – over welke resultaten de Meccano met gedifferentieerde tol boekt voor de luchtkwaliteit of de geluidsimpact.
Op die manier kun je als overheid natuurlijk altijd beweren dat je eigen project het beste scoort, wanneer je geen gegevens hebt over het alternatief.
Makkelijk zat.
Als de overheid denkt op deze manier ooit draagvlak te vinden voor het reeds jaren fel gecontesteerde BAM-tracé, dan slaat ze de bal toch wel heel erg mis.
Een regering die nu niet de opdracht geeft om deze kennislacune aan te vullen (wees gerust: niet het hele MER-rapport moet worden herschreven, het gaat om het alsnog doorrekenen van slechts 2 scenario’s, nl. Meccano en Oosterweel-Noord telkens met gedifferentieerde tol) houdt bewust een kennislacune in stand ten voordele van communicatie over het eigen project, en dit zowel op het vlak van mobiliteitseffecten, leefbaarheidparameters (luchtkwaliteit en geluid) als MKBA (maatschappelijke kosten/batenanalyse).
Op korte termijn betekent dit: vervalsing van het politieke debat.
Op lange termijn houdt de regeringsbeslissing gebaseerd op een valse vergelijking procedureel geen stand. Hoe vlugger dit besef doordringt, hoe beter voor de timing van een duurzame oplossing voor de mobiliteit, de leefkwaliteit en de stadsontwikkeling in Antwerpen.
De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier