Persbericht – Bezwaarschrift tegen GRUP Oosterweel ingediend

aug 15, 2014 | Democratie, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

15 augustus 2014
Gisteren op de middag – op de laatste wettelijk voorziene dag van het openbaar onderzoek– diende stRaten-generaal op twee plekken eenzelfde bezwaarschrift in tegen de geplande Oosterweelverbinding, een keer in Brussel (bij de administratie Ruimte) en een keer in Antwerpen (in het districtshuis).
stRaten-generaal beschouwt deze inspraakprocedure als zeer belangrijk. Niet alleen omdat het de eerste keer is sinds de volksraadpleging van 18 oktober 2009 (straks vijf jaar geleden) dat mensen zich in een wettelijk voorzien inspraakmoment mogen uitspreken over het (inmiddels) aangepaste Oosterweelproject. Maar ook omdat we weten dat deelnemen aan de procedures relevant is.
Van alle actiegroepen die gisteren een bezwaarschrift indienden tegen de Oosterweelverbinding is stRaten-generaal wellicht de enige die dat negen jaar geleden ook al deed, toen tegen een Oosterweel met Lange Wapper.
Binnen het van 21 oktober tot 19 december 2005 georganiseerde openbaar onderzoek over ook al een GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) Oosterweelverbinding diende stRaten-generaal toen op 19 december 2005 een bezwaarschrift van 44 bladzijden in. Dit bezwaarschrift zou via tussenstap van klacht bij de ombudsman uiteindelijk leiden tot het afdwingen van een onafhankelijke vergelijkende alternatievenstudie (Arup/SUM, maart 2009) over het stRaten-generaaltracé versus het BAM-tracé, en indirect tot de volksraadpleging. Het bezwaarschrift stoffeerde tegelijk ook het publieke debat, o.a. omdat het behalve tegen het regeringsvoorstel ook pro een alternatief pleitte en omdat het onbehoorlijke besluitvorming in kaart bracht.
Dat is deze keer niet anders, en opnieuw beoogt stRaten-generaal met het indienen van een bezwaarschrift een dubbel doel: wegen in de inspraakprocedures (ook op termijn juridisch, indien nodig) + de publieke opinie inhoudelijk sensibiliseren over het dossier én over de manier waarop aan besluitvoering wordt gedaan.
Het bezwaarschrift telt deze keer 145 bladzijden, en bestaat uit drie delen. In een eerste deel (60 blz.) duiden we de partijdigheid (vooringenomenheid, eenzijdigheid) bij het gevoerde onderzoek (plan-MER, MKBA). In een tweede deel (35 blz.) wijzen we op vier in te vullen kennislacunes, waaronder het ontbreken van cijfermateriaal in het plan-MER over het Meccanotracé met gedifferentieerde tol. In een laatste deel  (50 blz.) staan we stil bij de voorbarigheid van de regeringsbeslissing van 4 april 2014, die – gelet op partijdigheid, kennislacunes en bijkomende argumentatie – nog niet genomen kon worden.
In totaal telt het document 33 hoofdstukjes. Bij wijze van leesvoorbeeld voegen we in bijlage de eerste tien bladzijden uit het bezwaarschrift toe. In september geven we tekst en uitleg bij het hele bezwaarschrift.
In dit soort van openbare onderzoeken – die geen juridische procedures zijn, wel wettelijk voorziene inspraakmomenten – onderscheiden we grosso modo vier soorten bezwaarschriften: individuele bezwaarschriften, groepsbezwaarschriften, bezwaarschriften door verenigingen/actiegroepen en bestuurlijke bezwaarschriften door gemeenten, Provincies en overheidsinstanties (die, vreemd genoeg, dan ‘adviezen’ genoemd worden – terwijl wat burgers en verenigingen op papier zetten steevast ‘bezwaren’ worden genoemd).
Gisteren diende stRaten-generaal niet alleen een bezwaarschrift in als vereniging, maar leverde het samen met Ademloos ook een groepsbezwaarschrift af, dat door 12.455 mensen mee werd onderschreven.
Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voorzitter en ondervoorzitter van stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier