Persbericht – stRaten-generaal dient bij de Europese Commissie klacht in tegen de Vlaamse regering

mei 30, 2012 | Democratie, Milieu & Klimaat, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

30 mei 2012

Op 1 maart 2012 verleende minister van Milieu Joke Schauvliege een milieuvergunning voor het bouwen van een gevangenis in Beveren.
De geplande gevangenis situeert zich pal op het Meccanotracé, dat tezelfdertijd door dezelfde minister als hoofdalternatief wordt meegenomen in het lopende milieueffectenonderzoek over de Oosterweelverbinding.
Om dergelijke hypocriete beleidsvoering ongedaan te maken en de kansen van het Meccanotracé te vrijwaren (de bouwwerken voor de gevangenis werden enkele weken geleden opgestart) zocht stRaten-generaal in de loop van maart 2012 contact op met het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie. Tijdens een onderhoud kaartten we mogelijke inbreuken op de Europese richtlijnen i.v.m. milieueffectenrapportering aan.
Op basis van de ingewonnen informatie stelde stRaten-generaal de voorbije weken in overleg met diverse juristen een stevig onderbouwde klacht op, die vanochtend werd ingediend bij de Europese Commissie.
> klacht hier in bijlage <
De klacht betreft diverse schendingen van het EU-gemeenschapsrecht, in het bijzonder wat betreft de plicht tot het maken van milieueffectenrapporten voor stadsontwikkelingsprojecten.
Volgens het EU-recht is een gevangenis een stadsontwikkelingsproject. Dat wordt ook erkend in de door de minister verleende milieuvergunning. Toch liet de Vlaamse regering na om hiervoor MER-rapporten te laten maken.
Voor de gevangenis ontbreken zowel een plan-MER als een project-MER, wat op zich al manifeste schendingen zijn van de Europese richtlijnen 2001/42/EG (plan-MER-richtlijn) en 85/337/EEG (project-MER-richtlijn).
Bovendien hadden deze MER-rapporten moeten worden toegevoegd bij zowel de stedenbouwkundige bouwaanvraag als de aanvraag voor milieuvergunningen. Wat niet het geval was.
Bij gebreke hieraan konden de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning niet worden beoordeeld, laat staan verleend, zonder schending van de relevante richtlijnen.
De Europese richtlijnen beogen het doorlopen van een volledige, goed onderbouwde en open besluitvorming voor MER-plichtige projecten, inclusief het stadium waarin derden (bv. stRaten-generaal) hun opmerkingen kunnen formuleren met betrekking tot de door de initiatiefnemer verschafte informatie en het voorgenomen plan of programma.
Door pas in de milieuvergunningsbeslissing van 1 maart 2012 aandacht te schenken aan het reeds begin 2011 door o.a. stRaten-generaal geformuleerde bezwaar dat de MER-verplichtingen niet zijn nageleefd heeft de Vlaamse regering noch tijdig noch adequaat inspraakmogelijkheden geboden aan stRaten-generaal e.a., met mogelijk verregaande nadelige gevolgen bij de behandeling van het door stRaten-generaal ontworpen Meccanotracé dat momenteel onderzocht wordt in het plan-MER voor de Oosterweelverbinding (definitieve richtlijnen 27 april 2012).
Dat laatste is de reden waarom stRaten-generaal middels deze klacht aan de Europese Commissie vraagt om een uitspraak te doen over de geschetste kwestie, en een veroordeling uit te spreken i.v.m. het ontbreken van een MER-onderzoek voor de gevangenis in Beveren.
Ook op regionaal en nationaal vlak nam stRaten-generaal (samen met de verenigingen ABLLO en Ademloos) reeds juridisch initiatief. In de loop van juni verwachten we een uitspraak door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar reeds in september 2011 zowel een schorsingsprocedure als een procedure tot nietigverklaring werd ingeleid. Verder lopen procedures bij de Raad van State en bij de burgerlijke rechtbank (milieustakingsvordering).
Voor stRaten-generaal,
Manu Claeys en Peter Verhaeghe

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier