Persbericht – Een doorbraak weg uit de Oosterweelimpasse?

mrt 23, 2014 | Oosterweel, Publicaties, Media & Events

22 maart 2014
Twee belangrijke politieke uitspraken in het Oosterweeldossier
In Het Nieuwsblad van vandaag plaatst sp.a bij monde van Vlaams parlementslid Bart Martens twee opvallende bedenkingen bij het Oosterweeldossier.
1.
Bart Martens: ‘Ik heb tijdens de voortgangsrapportage in het Vlaams parlement zelf vragen gesteld over het feit dat gedifferentieerde tol niet werd toegepast op Meccano. In de verslagen kan je letterlijk lezen dat ik ervoor waarschuw dat we appelen met citroenen zouden gaan vergelijken.’
Dit is uitermate relevant: een lid van een meerderheidspartij in het Vlaamse parlement erkent nu zelf dat in het MER-rapport appelen met citroenen worden vergeleken door de Meccano niet met gedifferentieerde tol door te rekenen.
Het MER-rapport levert als gevolg daarvan niet wat het zou moeten leveren, namelijk een evenwaardige vergelijking van alternatieven. De advocaten van de Vlaamse regering moeten in 2015 dus niet afkomen bij de Raad van State met het argument dat het MER-rapport dat wel doet, noch met het argument dat de politieke meerderheid zich van geen kwaad bewust was tijdens de periode waarin het milieueffectenrapport werd opgemaakt.
Conclusie: als de Vlaamse regering vanaf volgend jaar een zoveelste debacle wil vermijden in het Oosterweeldossier, dan start ze nu proactief de door de actiegroepen en inmiddels ook enkele oppositiepartijen gevraagde, noodzakelijke reparatie van het MER-rapport op. Volgens Bart Martens in hetzelfde interview kan die bijkomende berekening ‘vrij snel gebeuren’. Dat is naar waarheid gesproken, waarvoor onze waardering. Politici die vorige week stelden dat deze noodzakelijke bijkomende doorrekeningen ‘twee tot drie jaar’ zouden duren, doen aan politieke stemmingmakerij maar zijn niet bezig met het vinden van oplossingen voor een probleem.
We willen het nog duidelijker stellen: politici uit de meerderheid die nu doen alsof hun neus bloedt, kijken niet verder dan 25 mei. Het zal de volgende Vlaamse regering zijn die aan de Raad van State zal mogen uitleggen dat ze bewust appelen met citroenen heeft laten vergelijken om zo het eigen project te bevoordelen in het onderzoeksproces.
2.
Bart Martens: ‘Wij pleiten ervoor om alle tunnels gratis te maken voor personenwagens, zodat je een maximale spreiding van het autoverkeer krijgt. Wij pleiten ervoor om enkel tol te heffen voor vrachtwagens, en dat aan alle tunnels in de agglomeratie.
Wat sp.a hier voorstelt is het omgekeerde van gedifferentieerde tol. Gedifferentieerd wil zeggen: verschilllende toltarieven aan de tunnels om zo het verkeer te sturen naar de goedkoopste of gratis tunnel. Personenwagens gratis laten rijden in alle tunnels staat daar haaks op.
Deze uitspraak is om twee redenen merkwaardig.
Vijf weken geleden besliste de sp.a binnen de Vlaamse regering dat het Oosterweel met gedifferentieerde tol wordt, omdat dit sturingssysteem als beste uit het MER-rapport kwam. Nu blijkt het ineens alweer iets helemaal anders te zullen worden, nl. alle auto’s gratis. Een dergelijke omgang met de resultaten van het milieueffectenrapport ondergraaft natuurlijk het hele rapport.
Bovendien wordt op deze manier gespuwd in het gezicht van de actiegroepen. Eerst wordt hun alternatief door de regering afgeserveerd op basis van de weigering om het correct door te rekenen, waarna een regeringspartij (maar ook N-VA en CD&V hebben inmiddels al afstand genomen van het concept van gedifferentieerde tolheffing) de bij het onderzoek gehanteerde randvoorwaarden zelf in vraag gaat stellen en een volstrekt nieuwe exploitatievariant naar voor schuift die niet is doorgerekend in het MER-rapport, die zelfs nog nooit is geopperd.
stRaten-generaal vraagt al sinds februari 2013 (!) om tijdens het MER-onderzoek de Meccano met gedifferentieerde tol mee te nemen. Op deze vraag werd niet ingegaan. Na de regeringsbeslissing van 14 februari, die is gebaseerd op valse vergelijkingen, lanceren de drie regeringspartijen doodleuk allerhande nieuwe sturingssystemen die afwijken van hun eigen regeringsbeslissing. En dat blijkt dan weer geen probleem te zijn.
Twee maten en twee gewichten: het Oosterweeldossier is al tien jaar ziek in dit bed. En het houdt niet op. Dit is onbehoorlijk bestuur in het kwadraat.
Maar wat we uit dit interview vooral willen onthouden is dat de sp.a open staat voor het alsnog doorrekenen van Meccano en de andere alternatieven met gedifferentieerde tolheffing. We beschouwen dit als een mogelijke doorbraak weg uit de Oosterweelimpasse. We hopen dan ook dat de sp.a de door oppositiepartijen Open Vld en Groen ingediende resolutie hierover goedkeurt in het Vlaamse parlement, en dit vóór 27 maart aanstaande, wanneer de BAM haar voortgangsrapportage brengt in de parlementaire commissie.
Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier