Persbericht – Eerste reactie op dading BAM/Noriant

okt 21, 2014 | Democratie, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

dinsdag 21 oktober 2014
‘Vijf jaar slecht theater (= bestuurlijk mismanagement) eindigt eindelijk met het loslaten van Noriant. Nu nog het BAM-tracé loslaten.’
In maart 2009 plakte Noriant zelf een bedrag van 30 miljoen euro gemaakte investeringskosten op het Oosterweeldossier. Elke beslagen Oosterweel-watcher wist bijgevolg na de volksraadpleging van 18 oktober 2009 dat dit bedrag, vermeerderd met nog bijkomende kosten i.v.m. het indienen van de bouwaanvraag in mei 2009, het bedrag was waarop gemikt zou worden bij een eventuele dading.
Het vandaag gecommuniceerde dadingsbedrag – zie persbericht hieronder van BAM – bevestigt dit: 37,2 miljoen euro is van die orde.
Weinig verrassing daar.
Drie vaststellingen hierbij:

  1. desondanks werd de Antwerpenaar in de aanloop naar de volksraadpleging van 18 oktober 2009 vanuit BAM en vanuit de Vlaamse regering de stuipen op het lijf gejaagd met dreiging van gigantische schadeclaims, indien het BAM-tracé zou worden weggestemd.
  2. nà de volksraadpleging hielden BAM en de Vlaamse regering bij het reageren op parlementaire vragen over die schadeclaims tijdens voortgangrapportages dan weer vol dat Noriant op niet meer aanspraak kon maken dan op het in het bestek vastgelegde vergoedingsbedrag van 1,3 miljoen euro. Voor ‘meer’ zou Noriant naar de rechtbank moeten trekken.

Twee keer slecht theater dus, dat gesitueerd moet worden in het kader van manipulatie van de publieke opinie.

  1. belangrijkst van al: deze dading komt vijf jaar te laat, ze had al in het najaar van 2009, meteen na de volksraadpleging, tot stand moeten komen, toen bleek dat het BAM-tracé weggestemd was. Toen – en niet vijf jaar na de volksraadpleging – had de Vlaamse regering meteen de knop moeten omdraaien die ze pas vandaag omdraait, en Noriant moeten loslaten. Dat dit niet gebeurde diende andere belangen dan het vinden van best mogelijke oplossingen voor Antwerpen. De jarenlange continuering van een mogelijke ‘dreiging’ van hoge schadeclaims werd politiek misbruikt om vast te houden aan het BAM-tracé. Wie alternatieven naar voor schoof, of zelfs maar de vraag stelde of alternatieven bekeken mochten worden (cfr. burgemeester Patrick Janssens binnen de DAM-werkgroep van november 2009), kreeg als reactie dat ‘dit de goede relatie met Noriant in het gedrang zou brengen’ (letterlijk citaat uit het verslag van de DAM-werkgroep, bij monde van de kabinetschef van de minister-president). Het zwaard van Damocles dat een mogelijke schadeclaim betekende, kwam richting de publieke opinie jarenlang handig van pas om de vraag naar het loslaten van het BAM-tracé politiek te counteren.

Het is goed dat deze hypotheek nu eindelijk gelicht is, en er een streep wordt getrokken onder het Noriant-verhaal.
Een en ander betekent dat het nu politiek makkelijker wordt om finaal ook het BAM-tracé los te laten, gelet op de fase waarin het Oosterweeldossier zich nog maar bevindt, nl. vooraan in de besluitvorming (er is enkel nog maar een ontwerp-GRUP, de fases van project-MER, bouwaanvraag, milieuvergunningen, aanbesteding, financiering, etc. moeten alle nog opgestart worden).
In het persbericht wordt nog melding gemaakt van een verhoop positief antwoord van Europa tegen 15 december a.s., maar ook dat is slecht theater. Het antwoord van Europa ligt al jaren op tafel bij de Vlaamse regering, het wordt ‘neen’.
Over of 37,2 miljoen euro de weergave is van een correcte dading kunnen we nu nog geen uitspraken doen. Daarvoor moet eerst de dading worden vrijgegeven.
Maar alvast kan worden gesteld dat het in het geheim tekenen van een Design Sign-Off (april 2009) met Noriant de onderhandelingspositie van BAM minstens geen goed heeft gedaan.

Voor stRaten-generaal, Manu Claeys
Voor Ademloos, Wim van Hees


Van: Tim Van der Schoot
Verzonden: dinsdag 21 oktober 2014 17:09
CC: Tim Van der Schoot
Onderwerp: persbericht overeenkomst BAM en Noriant
BAM en Noriant beëindigen aanslepende juridische onzekerheid met overeenkomst
Op initiatief van en in overleg met de Vlaamse regering sloten BAM en Noriant op maandag 20 oktober 2014 een overeenkomst waardoor verdere vertraging bij de realisatie van de Oosterweelverbinding wordt vermeden. Tegelijk wordt door Noriant afgezien van een geding en schadeclaim tegen BAM en het Vlaamse Gewest.
BAM zal, via het Vlaamse Gewest, een gunstig antwoord trachten te bekomen over de gunning aan Noriant voor de realisatie van de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding en dit uiterlijk op 15 december 2014. Indien de Europese Commissie hier positief op antwoordt, zullen BAM en Noriant de onderhandelingen verder zetten op basis van de reeds gevoerde onderhandelingsprocedure.
Wanneer er uiterlijk op 15 december 2014 geen gunstig antwoord is van de Europese Commissie, vallen beide partijen terug op een regeling met een dading.
In deze dading ziet Noriant definitief af van de voorgenomen dagvaarding van BAM en het Vlaamse Gewest met een schadeclaim van 323,9 miljoen euro. BAM zal een stopzettings- en verbrekingsvergoeding betalen. Er werd, na intensieve onderhandelingen, een akkoord bereikt over een bedrag van 37,19 miljoen euro.  Dit bedrag is gebaseerd op een analyse van alle risico’s, kosten en voor- en nadelen rond dit omvangrijke project.
Er werd ook overeengekomen dat in geval van stopzetting van de samenwerking met Noriant, BAM het gebruiksrecht verwerft van het ontwerp van Noriant voor het gedeelte Linkeroever en Scheldetunnel. BAM zal Noriant op dat moment een vergoeding betalen van 5,10 miljoen euro (excl. BTW). Voor deze ontwerpen werd in 2009 een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd.
De baten van deze overeenkomst zijn duidelijk groter dan de potentiële kosten, risico’s en gevolgen verbonden aan het niet-afsluiten van een dergelijke overeenkomst:

  • BAM vermijdt jarenlange en dure procedures voor de rechtbank. Dergelijke procedures zouden ook de realisatie van de Oosterweelverbinding ernstig blijven hypothekeren zolang er geen uitspraak is.
  • BAM wendt definitief een schadeclaim vanwege Noriant af.
  • De realisatie van de delen Linkeroever en Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding worden gedeblokkeerd en BAM verwerft de gebruiksrechten  van het ontwerp van Noriant voor Linkeroever en de Scheldetunnel. Hierdoor loopt de realisatie van de Oosterweelverbinding geen verdere vertraging op.
  • Het Vlaamse Gewest wordt voor de toekomst gevrijwaard inzake alle mogelijke vorderingen binnen dit dossier.

Wat ging vooraf?
In december 2007 werd het consortium Noriant na een Europese aanbestedingsprocedure aangeduid als voorkeursbieder voor de realisatie van de Oosterweelverbinding, toen volgens het ontwerp met de Lange Wapperbrug. Op basis van de uitkomst van de volksraadpleging in Antwerpen in september 2009, besliste de Vlaamse regering op 24 september 2010 om het Oosterweeltraject te herzien en de brug te vervangen door een tunnel. Hierdoor werd de oorspronkelijke overheidsopdracht voor de realisatie van de Oosterweelverbinding sterk gewijzigd. Aan de delen Linkeroever en Scheldetunnel van het tracé werd niet geraakt. Sinds 1 december 2011 ligt de vraag bij de Europese Commissie of een gereduceerde opdracht voor beide projectdelen kan gegund worden aan Noriant binnen de oorspronkelijke gunningsprocedure voor de overheidsopdracht Oosterweelverbinding.
Perscontact
Tim Van der Schoot – hoofd communicatie BAM

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier