Persbericht stRaten-generaal en Ademloos – Eindrapport Vlaamse ombudsman bevestigt: Vlaamse regering negeerde zonder deugdelijke uitleg twee jaar lang mogelijke verdiensten van Meccanotracé

apr 17, 2012 | Oosterweel

* de Vlaamse regering schond de redelijke behandeltermijn van de vraag van actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos om hun Meccanotracé ernstig te nemen;
* het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) erkent vandaag dat het Meccanotracé technisch wel degelijk op haar eigen merites (lees: eigen randvoorwaarden) kan worden beoordeeld, terwijl dat twee jaar lang zogezegd onmogelijk bleek;
* Vlaamse regering had al in maart 2010 (twee jaar geleden) het Meccanotracé op een correcte manier kunnen laten modelleren, maar heeft dit niet gedaan
Deze vaststellingen – en de bevestiging van de ombudsman dat het voorstel van het Meccanotracé inmiddels al twee jaar bestaat – zal cruciaal blijken bij verdere juridische beoordeling (ook bij Europa) van het stelselmatige negeren van de Meccano bij de politieke besluitvorming over de geplande gevangenis in Beveren.
O.a. op basis van de uitspraak van de ombudsman dienden de actiegroepen ABLLO, stRaten-generaal en Ademloos eergisteren (dinsdag 10 april) een verzoekschrift in bij het Hof van Beroep van Gent, tot onmiddellijke stopzetting van alle werkzaamheden op de opgestarte werf van de gevangenis.
Nadere uitleg:
Recentelijk ontvingen Ademloos en stRaten-generaal kopij van de definitieve beoordeling (13 maart 2012) van de Vlaamse ombudsman i.v.m. hun klachten over de bestuurlijke omgang (en vooral niet-omgang) met het Meccanotracé.
Zie bijlage voor het eindrapport van de ombudsman.
Het is een opmerkelijk rapport.
Niet omwille van het eerste deel, waarin de ombudsman akte neemt van parlementaire steun aan de regering.
Dat het Vlaams parlement ‘kan leven’ met de bestuursomgang met de Meccano is geen nieuws. Het tegendeel zou verwonderen in een parlementair systeem waarin de meerderheid politiek altijd samenvalt met de regering. Academische studie wijst uit dat dissident parlementair stemgedrag (= meerderheidslid versus regeringsbeslissing) in Vlaanderen procentueel verwaarloosbaar is, nl. minder dan 1%.
Dat hetzelfde parlement in alliantie met de regering onlangs zelfs een resolutie 1388 goedkeurde om er bij de dienst-MER nog eens in te wrijven dat het Meccanotracé niet als beste optie uit de lopende MER-rapportage mag komen: ook geen nieuws. En uiteraard kan de ombudsman niet anders dan dit parlementair besluit te respecteren, ook al noemde een krant de resolutie een ‘middenvinger aan de actiegroepen’.
Maar de relevante bevindingen zitten ‘m in de staart van het rapport, onder punt 3.
1. De ombudsman herbevestigt daarin zijn eerder oordeel dat de Vlaamse overheid in haar omgang met Ademloos en stRaten-generaal de ombudsnormen van deugdelijke correspondentie en redelijke behandeltermijn heeft geschonden.
Onduidelijk blijft voorlopig nog welke conclusies de ombudsman daaraan verbindt – hoe de schendingen m.a.w. volgens hem kunnen geremedieerd worden t.o.v. de gedupeerden en hoe dergelijke schendingen in de toekomst voorkomen kunnen worden.
2. De ombudsman stelt verder dat de Vlaamse overheid in de bijna twee jaar die zijn verstreken sedert de bekendmaking van Meccano de kans heeft gemist om eerder en met deugdelijker inhoudelijke repliek met stRaten-generaal en Ademloos te communiceren.
Hij bevestigt dus uitdrukkelijk dat bijna twee jaar zijn verstreken sinds de Meccano bekend werd. Het Meccanotracé werd inderdaad op 24 februari 2010 op een persconferentie voorgesteld. Tien dagen later (4 maart 2010) werd het tracé aan het Vlaamse parlement voorgesteld tijdens een presentatie in het parlement. Diezelfde maand liet minister Crevits het Meccanotracé verkeerdelijk modelleren op basis van de randvoorwaarden van de regering, en niet op basis van de randvoorwaarden zoals de ontwerpers van het Meccanotracé die zelf naar voor schoven (o.a. open houden Kennedytunnel voor vrachtverkeer + trajectheffing i.p.v. tolheffing).
Dit alles staat in schril contrast met wat sommige politici de voorbije weken willen laten uitschijnen, nl. dat de besluitvoering over de geplande gevangenis in Beveren al vergevorderd was voor de Meccano publiek werd gemaakt.
Het Meccanotracé was er al eind februari 2010, maar het mocht niet bestudeerd worden in de versie zoals bedoeld. Toch wordt nu door de politici die een gevangenis willen bouwen op het Meccanotracé aangevoerd dat dit tracé nog niet bestond toen de allereerste formele beslissing in het gevangenisdossier werd genomen (juni 2010: ontheffing MER-plicht).
Deze vaststelling – en de bevestiging van de ombudsman dat de Meccano inmiddels al twee jaar bestaat – zal cruciaal blijken bij verdere juridische beoordeling (ook bij Europa) van het stelselmatige negeren van de Meccano bij de politieke besluitvorming over de gevangenis.
3. De ombudsman stelt ten slotte ook vast dat het Meccanotracé vandaag meegenomen wordt in het MER-onderzoek over de Oosterweelverbinding, en dat het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) nu erkent dat het Meccanotracé daarbij wel degelijk op haar eigen merites (lees: eigen randvoorwaarden) kan worden beoordeeld, terwijl dat twee jaar lang onmogelijk bleek.
Onder punt 2 verwijst de ombudsman naar hoe het Vlaams parlement met resolutie 1388 nog eens de eigen randvoorwaarden van de regering bevestigde. Maar onder punt 3 stelt hij vast dat het Meccanotracé momenteel wel degelijk onder andere randvoorwaarden wordt onderzocht, dat het VVC erkent dat dit ook technisch mogelijk is en dat dit al veel eerder had kunnen gebeuren. Impliciet neemt hij daarmee opnieuw afstand van de inhoud van de parlementaire resolutie 1388, die stelt dat enkel de regeringsvoorwaarden van tel blijven.
Diplomatisch formuleert de ombudsman dat de Vlaamse overheid twee jaar lang een ‘kans heeft gemist’ om het Meccanotracé te laten modelleren zoals het indertijd werd voorgelegd door de actiegroepen.
In feite bevestigt hij dat de overheid al in maart 2010 het Meccanotracé een eerlijke kans had kunnen geven, maar dit niet deed.
We weten inmiddels waarom de regering dat toen niet deed. Politiek moest het Meccanotracé zo lang mogelijk dode letter blijven om het eigen Oosterweelproject voorsprong te gunnen bij de besluitvorming. Het bouwen van een gevangenis op het Meccanotracé past in deze manier van aanpak.
Van een perfide bestuurlijke logica gesproken.
In zijn beknopte eindrapport legt de ombudsman de vinger op de wonde.
De actiegroepen nemen zijn vaststellingen mee in hun verdere juridische stappen tegen een gevangenis pal op het Meccanotracé.
Eergisteren (dinsdag) werd alvast een verzoekschrift tot schorsing van de bouw van de Beverse gevangenis ingediend bij het Hof van Beroep van Gent, o.a. wijzend op wat de ombudsman nu stelt.
Manu Claeys, voor stRaten-generaal
Wim van Hees, voor Ademloos

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier