Persbericht – Onderzoek Oosterweel light wordt effectief opgestart

jun 16, 2017 | Oosterweel, Publicaties, Media & Events, Toekomstverbond

Onderzoek Oosterweel light wordt effectief opgestart, als uitvloeisel van het Toekomstverbond

stRaten-generaal trekt verzoekschrift bij Raad van State in

donderdag 15 juni 2017

Op 15 maart 2015 ondertekende stRaten-generaal – samen met Ademloos en Ringland – een Toekomstverbond met de Vlaamse regering en de stad Antwerpen. In dat Toekomstverbond voor de mobiliteit en leefbaarheid van Antwerpen werd heel wat overeengekomen, waarover eerder reeds bericht werd.
Belangrijke punten daarbij waren o.a.:

  1. het opstarten van een nieuw samenwerkingsmodel rond de besluitvorming over de mobiliteit in en rond Antwerpen, in de vorm van een Werkgemeenschap, met actieve betrokkenheid van burgers, als deel van een bredere hervorming die bestaat uit de oprichting van een vervoerregio Antwerpen (lees: weg met de oude besluitvormingscultuur);
  2. het opstarten van de uitbouw van een haventracé (lees: doorgaand verkeer rond Antwerpen);
  3. het vrijmaken van 1,25 miljard euro als startinvestering voor het overkappen van de Antwerpse ring (lees: de overkapping komt er);
  4. overleg met de gemeente Zwijndrecht over een duurzame aanpak van de E17 (lees: minstens degelijke geluidswerende maatregelen en beter nog: een lichte overkapping);
  5. het engagement van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) om bij de dienst MER de vraag neer te leggen om een Oosterweel light te gaan onderzoeken (lees: een ingetunnelde Oosterweelverbinding met minder rijstroken en minder ruimtelijke impact).

Wat dat laatste betreft staat in het Toekomstverbond:
BAM zal in april 2017 in de lopende project-MER Oosterweelverbinding uitvoeringsvarianten laten opnemen die samenhangen met een gereduceerde capaciteit van de kanaaltunnels, waardoor het mogelijk is om in reguliere omstandigheden één rijstrook te benutten voor verkeer en een tweede strook als calamiteitenstrook in te zetten, met als verwachting een verbeterde ruimtelijke impact – zoals een grotendeels overkapte Oosterweelknoop – van de aansluitingszones ter hoogte van het Noordkasteel en de Antwerpse Ring;
De deadline van april 2017 werd niet gehaald, maar vandaag kan de BAM wel een document met uitvoeringsvarianten voorleggen aan het parlement. Dat document met maar liefst 35 bijkomende onderzoeksvragen kwam tot stand in overleg met de burgerbewegingen en hun experten, en zal door de BAM op korte termijn worden ingediend bij de dienst MER, ter verwerking in aanvullende richtlijnen binnen het lopende project-MER. stRaten-generaal verklaarde zich in overleg met Ademloos akkoord om na dit indienen door de BAM haar klacht bij de Raad van State tegen het ‘GRUP Oosterweelverbinding’ in te trekken.
Daarmee wil stRaten-generaal tegelijk ook honoreren dat de voorbije maanden veel goed werk verricht is bij het omzetten van het Toekomstverbond in concrete stappen, documenten en engagementen.
Tegelijk steunt stRaten-generaal de beslissing van de andere indieners (Ademloos en enkele individuele personen uit Antwerpen en Zwijndrecht) om hun klacht nog niet in te trekken en hun eigen keuze van eventueel intrekken afhankelijk te houden van andere concrete stappen en documenten. Zij overleggen hierover nog met de overheid met het oog op bijkomende garanties.
Op woensdag 14 juni 2017 hebben stRaten-generaal, Ademloos en individuele indieners van verzoekschriften deze manier van aanpak voorgelegd aan (alweer een bomvolle) Hortazaal. De achterban reageerde wantrouwig. Velen stelden: doe dat niet, dat intrekken van de klacht, want de overheid valt niet te vertrouwen. We opteren ervoor om het wel te doen, maar willen bij deze de zorg van vele mensen meegeven: het is aan de overheden om te bewijzen dat ze het vertrouwen van burgers waard is. We hopen dat de overheden deze stap door stRaten-generaal aangrijpen als een kans om net dat te doen: vertrouwen opbouwen in het vervolg van dit dossier en bij de gezamenlijk onderschreven omslag (cfr. Toekomstverbond) naar een toekomstgericht mobiliteitsbeleid.

Manu Claeys,
voorzitter stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier