Persbericht – Waarom de Vlaamse regering op basis van het MER voor het Meccanotracé moet kiezen

feb 6, 2014 | Milieu & Klimaat, Oosterweel, Publicaties, Media & Events

6 februari 2014
Waarom de Vlaamse regering op basis van het MER voor het Meccanotracé moet kiezen
Over de eeuwige pijnpunten van de Oosterweelverbinding
Wat leren we uit de plan-MER Oosterweelverbinding?
1. De Meccano werkt op het vlak van oplossend vermogen mobiliteitsproblematiek, cfr. conclusies MER-deelrapport 4
2. Wie zegt dat de Oosterweel ‘beter’ werkt dan de Meccano maar daarbij stelselmatig onvermeld laat dat daarvoor op verschillende plaatsen meer rijstroken nodig zijn (aan het Sportpaleis tot 5 baanvakken extra), die verbloemt de zaken in het eigen voordeel
Zie visueel materiaal in bijlage
3. Dat laatste is op zich volksbedrog, en des te meer nog wanneer je vaststelt – aldus het MER:
a. dat de Meccano de beste optie is op het vlak van leefbaarheid (uitstoot, geluid), cfr. MER-deelrapport 12
b. dat de Oosterweel zorgt voor een stadsinterne verschuiving van de uitstootproblematiek naar zeven stadsdelen (Zwijndrecht, Linkeroever, het Eilandje, Luchtbal, Merksem, Deurne-Noord, Centrum-Oost – daar is men de pineut) en dat de Meccano dat niet doet, wel integendeel. Cfr. verschilkaarten jaargemiddelde stikstofdioxide (NO2). ZIE VISUEEL MATERIAAL IN BIJLAGE
Vandaag bezorgt studiegroep Antea het definitieve milieueffectenrapport over de Oosterweelverbinding en alternatieven aan de dienst-MER van de Vlaamse administratie. Wat leren we als pleitbezorgers van het alternatieve Meccanotracé uit dat MER?
Dat de eeuwige pijnpunten van het Oosterweelproject maar niet weggewerkt raken: bestendiging van snelweghoefijzer rond Zwijndrecht, vernietiging Noordkasteel, problematiek 18 rijstroken aan Sportpaleis (versus 13 bij Meccano), stadsinterne verschuiving uitstootproblematiek (7 stadsdelen zijn de dupe), definitief onmogelijk maken van overkapping R1, enzovoort.
1. Werkt het Meccanotracé op het vlak van mobiliteit?
Ontwerp-deelrapport 4 Mobiliteit, p.106:
4.4.5 Conclusies Alternatief ‘Meccano’
4.4.5.1 Beoordeling alternatief
> De realisatie van het Alternatief ‘Meccano’ resulteert in het significant beter functioneren van het Antwerpse ringsysteem :
o Beperktere knelpunten
o Robuustere ringstructuur
o Mogelijkheid om de R1 zuid-oost te vermijden via dubbele Scheldekruisingen, die echter de druk op de tunnels weer verhogen
> De nieuwe ringstructuur resulteert in een positieve impact op vlak van de verschillende effectgroepen:
o Verbetering doorstroming doorgaand verkeer (daling trajecttijden met 20-32%)
o Verbetering bereikbaarheid van de deelgebieden van de Antwerpse regio (daling trajecttijden van buiten het PSGB met 14-22%)
o Verbetering bereikbaarheid haven (daling trajecttijden van buiten het PSGB met 17-25%)
o Positief effect op verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet (daling verkeersdrukte met 3-5%)
o Positief effect op verkeersleefbaarheid op het onderliggend wegennet (daling verkeersdrukte met 3-5%)
Antwoord: ja, de Meccano werkt op het vlak van mobiliteit en scoort zelfs beter dan het regeringsproject met regeringsrandvoorwaarden (REF121). Hier is dus geen reden om als regering niet voor de Meccano te kiezen.
2. Wat zegt de MER over de leefbaarheid?
Ontwerp-deelrapport 12 Mens – Gezondheid, p.70:
‘Meccano met A102 en R11bis scoort van de alternatieven met A102 en R11bis op vlak van gezondheid het best’ 
Ontwerp-deelrapport 12 Mens – Gezondheid, p.64:
‘De zone langs de R1 waar zich voor dit alternatief (= Meccano) relevante concentratiedalingen voor NO2 voordoen, neemt in oppervlakte sterk toe (zie Figuur 20 discipline lucht –legende daarbij: blauw is vooruitgang, groen oranje rood is achteruitgang). De zone met concentratiedalingen is ook beduidend groter dan voor REF1.2.0. (Oosterweel +A102/R11bis ). In tegenstelling tot REF1.2.0 (Oosterweel+A104/R11bis)  betekent REF2.2.0 (Meccano+A104/R11bis) immers ook voor de zone langs de ring ter hoogte van het deelgebied Deurne-N-Merksem-Luchtbal een duidelijke verbetering.’
fig20
Fair-play 1:
Oosterweel (REF 120) en Meccano (REF 220) ontlasten beide R1 Zuid in ongeveer gelijke mate (respectievelijke verzadigingsgraad  89% en 93%) MAAR:
> bij Oosterweel gaat dat ten koste van de luchtkwaliteit in Zwijndrecht, Linkeroever, het Eilandje, Luchtbal, Merksem, Deurne-Noord en Centrum-Oost (zie figuur 18) = stadsinterne verschuiving
> bij Meccano ten koste van niemand (= fair) = verschuiving naar bypass in havengebied
Dit is een conclusie die alle overheidsaandacht verdient bij het bepalen van het tracé voor een 3de Scheldekruising.
fig18
 Ontwerp-deelrapport 12:
Oosterweelverbinding: ‘De grootste concentratiestijgingen doen zich voor ter hoogte van Oosterweel/Haven RO (geen bewoning), op Linkeroever en rond de R1 in deelgebied ‘Deurne N-Merksem-Luchtbal’.’
Meccano: ‘Concentratiestijgingen situeren zich voor dit alternatief vooral in de zones ‘Haven LO’ en Haven RO’ waar er weinig of geen bewoning is.’
Die concentratiestijgingen bij een scenario met Oosterweelverbinding zijn gerelateerd aan hoger verkeersvolume en meer rijstroken nabij woongebieden:
> E17 ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht westelijke richting:
Bij Oosterweel: 6370 voertuigen/uur avondspits = 4 rijstroken ofwel 8 rijstroken in beide richtingen
Bij Meccano: 4210 voertuigen/uur avondspits = 3 rijstroken ofwel 6 rijstroken in beide richtingen
> R1 ter hoogte van Deurne-Noord (Sportpaleis):
Bij Oosterweel: 17.500 voertuigen/uur avondspits beide richtingen = 18 baanvakken
Bij Meccano: 12.050 voertuigen/uur avondspits beide richtingen = 13 baanvakken
Fair-play 2
Een regering die voor het eigen project meer rijstroken nodig heeft dan het alternatieve project en desondanks blijft volhouden dat de Oosterweelverbinding ‘beter’ werkt dan de Meccano, heeft een andere agenda dan het correct afwegen van mobiliteitsbaten versus leefbaarheid.
Zie ook fair-play 1
Dit is een conclusie die alle overheidsaandacht verdient bij het bepalen van het tracé voor een 3de Scheldekruising.
Overkappingsonderzoek stad Antwerpen 13 juli 2012: grootschalige overkapping enkel mogelijk mits
* goed werkende tangenten rond de stad
* minder complexe R1
MAAR:
Oosterweelverbinding doet precies omgekeerde:
* nieuwe snelweg door de stad en door fusiegemeente Zwijndrecht/Burcht (= behoud verkeersvolume)
* toename complexiteit R1 + behoud op- en afrit Pastoor Coplaan in Zwijndrecht/Burcht
Het koppelen van de Oosterweelverbinding aan de R1 zal het overkappen van de R1 tussen Merksem (Groenendaallaan), Deurne (Sportpaleis) en Borgerhout definitief onmogelijk maken.
Het behoud van de op- en afrit Pastoor Coplaan in Zwijndrecht/Burcht zal het lokale overkappen van de E17 definitief onmogelijk maken.
Bij aanleg van het Meccanotracé kan op beide plaatsen daarentegen probleemloos ingetunneld worden.
Dit is een conclusie die alle overheidsaandacht verdient bij het bepalen van het tracé voor een 3de Scheldekruising.
De Oosterweel sneuvelde bij de volksraadpleging omwille van het viaduct maar ook en voor veel Antwerpenaren nog meer omwille van de 18 baanvakken aan het Sportpaleis. De stad hing vol met affiches over een kathedraalbrede autostrade. Vandaag zijn in die zone voor diezelfde Oosterweel nog steeds evenveel baanvakken nodig, in een sleuf, wat voor de uitstootconcentratie erger is dan het huidige viaduct. Bij Meccano – deels wegens geen complexe aansluiting met BAM-tracé deels wegens minder verkeer in die zone – volstaan 13 baanvakken. Die we bovendien allemaal ondergronds kunnen stoppen, met als referentie de A7 in Hamburg sectie Nonnendorferstrasse.
Als de huidige Vlaamse regering ondanks bovenstaande conclusies en fair-play-inzichten in de komende weken toch vasthoudt aan het BAM-tracé, schuift ze het Oosterweelprobleem door naar de volgende regering, want in dat geval kondigt zich in de komende jaren in Antwerpen een replay aan van de periode 2006-2009.
Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier