Verzoekschrift in verband met de historische Demerrand in Diest

apr 17, 2012 | Archief, Democratie, Milieu & Klimaat

Geachte stadssecretaris, geachte voorzitter van de gemeenteraad,
Hierbij dien ik aan de hand van de evaluatie opgemaakt door stRaten-generaal een verzoekschrift in bij de gemeenteraad van Diest met de vraag om te onderzoeken of het echt onafwendbaar is om de historische Demerrand aan de achterzijde van de Statiestraat te rooien en in te nemen om het heropenen van de Demer mogelijk te maken. In tweede orde vraag ik ook aan de gemeenteraad of de plannen van het project voor het heropenen van de Demer door het stadsbestuur ten onrechte uit de openbaarheid werden gehouden. De verschillende deelvragen die hiermee samenhangen zijn opgenomen in de evaluatie.
StRaten-generaal maakte zelf een evaluatie aan de hand van de stukken verkregen door zich te beroepen op de openbaarheid van bestuur. Aan de hand van deze bestuursdocumenten kon geen afdoende verklaring worden gevonden op deze vragen.
Uit het onderzoek werd wel duidelijk dat de inname van het beschermde erfgoed niet de enige oplossing is om de Demer toch te kunnen heropenen.
Eveneens werd duidelijk dat de informatie die werd verstrekt inzake het project niet eenduidig was en inhoudelijk zelfs bleek te verschillen afhankelijk van het overleg of de invalshoek van de adviserende instantie met wie werd gecommuniceerd.
Gedurende het volledige ontwerpproces en zelfs recent werd door het bestuur aangevoerd dat de openbaarheid van de plannen niet mogelijk was omwille van het ‘auteursrecht’. Een recente beslissing van de beroepsinstantie toonde aan dat de stad beschikt over de volle rechten op deze plannen en dus onterecht gebruik maakte van dit argument om de plannen niet ter beschikking te stellen van de bevolking.
Van het weerhouden scenario werden verschillende tekeningen gemaakt. Na analyse van de verschillende beschikbare gegevens kan stRaten-generaal enkel concluderen dat het definitieve plan (zie figuur (bewerking door stRaten-generaal))

niet in overeenstemming is met wat de gemeenteraad eerder goedkeurde als voorontwerp (zie volgende figuur).

Al deze elementen samen doen stRaten-generaal besluiten dat er ernstige argumenten zijn voor de gemeenteraad om vanuit haar controlebevoegdheid te zoeken naar een klaar en eenduidig antwoord op de hoger geformuleerde vragen.
Peter Verhaeghe

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier