Vier jaar tijdverlies. Nu vooruit!

jul 9, 2009 | Oosterweel

stRaten-generaal is blij en trots dat haar tunnelalternatief voor het sluiten van de Antwerpse ring na vier jaar strijd dan toch in bredere kring onthaald wordt als de beste manier om de Antwerpse ring te sluiten. We legden een hele weg af om hier te geraken. Vijf data staan in ons geheugen gegrift:

6 september 2005: stRaten-generaal geeft een eerste persconferentie over de Oosterweelverbinding. Onze stelling toen: als we de stadsontwikkeling van Antwerpen willen redden, dan moeten we er alles aan doen opdat de ring niet gesloten wordt ter hoogte van het Eilandje, Merksem en Deurne. Omdat we zelf ook de noodzaak van een derde Scheldekruising erkenden, deden we drie voorstellen:
– sluit de ring met een tunnelalternatief onder de havendokken;
– koppel het nieuwe ringgedeelte aan de bestaande ring ter hoogte van het knooppunt van Ekeren;
– hou de Kennedytunnel open voor tolbetalend vrachtverkeer, dit in functie van een positieve mobiliteit en een gunstige rentabiliteit.
Op basis van deze drie componenten hou je de noordelijke en zuidelijke internationale verkeersstromen honderd procent uit mekaar + blijven de grote vrachtstromen ver weg van de binnenstad. Als gevolg daarvan krijgt de stad ter hoogte van het Eilandje, Merksem en Deurne nieuwe ontwikkelingskansen die goed zijn voor de Antwerpenaar.
We werkten dit alternatief volledig uit, dienden een bezwaarschrift in (19 december 2005) en bonden de strijd aan – want een strijd werd het.

27 juni 2008: de Vlaamse regering kondigt – mede onder impuls van het nieuwe actiecomité Ademloos – aan alsnog een onafhankelijk onderzoek te zullen bestellen waarin de vergelijking zal worden gemaakt tussen het BAM-tracé en het tracé van stRaten-generaal.

10 december 2008: tijdens een werkvergadering met Arup/Sum blijkt dat het Oosterweelknooppunt (Noordkasteel) weinig functioneel is als op- en afrittencomplex voor de haven. stRaten-generaal beaamt dit en suggereert het schrappen ervan ten voordele van een op- en afrittencomplex ter hoogte van de Noorderlaan. We tonen digitale tekeningen daarvan die we al sinds het najaar van 2007 aan politici, bedrijfsleiders en bewonersgroepen tonen. Begin januari 2009 bezorgen we Arup/Sum een technische tekening van een zogenaamde vierde optie, ofwel een optimalisering van het tracé van stRaten-generaal (d.i. zonder Oosterweelknooppunt en met boortunnel recht naar Ekeren). Zie tekening in bijlage.

4 maart 2009: Arup/Sum presenteert de conclusies van de allereerste onafhankelijke studie over het tunnelalternatief van stRaten-generaal. De drie voorstellen van 6 september 2005 (zie hoger) blijken de dragers te zijn van een positief project voor de stad Antwerpen – dit in tegenstelling tot het BAM-tracé dat erg negatief scoort op het aspect ‘mens en leefomgeving’ (stadsontwikkeling). Alleen het Oosterweelknooppunt zit nog in de weg: door de verplichting om dat knooppunt in het tunnelalternatief te integreren, wordt het tunnelalternatief technisch zwaar en financieel duurder. Als dit op- en afrittencomplex geschrapt kan worden, ligt de weg open voor een technisch en financieel haalbaar tunnelalternatief. Daarop beslist de stad Antwerpen om een studie te bestellen bij Arup/Sum over de vierde optie.

29 april 2009: tijdens een werkvergadering met Arup/Sum legt stRaten-generaal een volledig uitgewerkte versie uit van het nieuwe knooppunt aan Ekeren. Dit knooppunt vervangt het Oosterweelknooppunt. Door het nieuwe op- en afrittencomplex ten westen van het bestaande knooppunt aan Ekeren te situeren, wordt de haven beter ontsloten op de nieuwe ringweg en worden de woon- en natuurgebieden van Ekeren integraal gespaard. Zie tekening in bijlage.

Gisteren, op 8 juli 2009, presenteerde Arup/Sum de resultaten van haar studie over de vierde optie. Zoals verwacht scoort deze uitwerking van het sluiten van de ring uitstekend op het vlak van stadsontwikkeling: zomaar even 2.8 miljoen m² stadsruimte komt vrij voor ontwikkeling. Bovendien is de vierde optie technisch en financieel haalbaar.
Bijzonder trots is stRaten-generaal op het feit dat haar technische uitwerking van het nieuwe verkeersknooppunt aan Ekeren quasi integraal werd overgenomen door Arup/Sum. Samen met het verlagen van de tollplaza op Linkeroever blijkt dit nieuwe knooppunt het finale puzzelstuk voor een goede aansluiting van een tunnelalternatief op de bestaande ring rond Antwerpen.

Na vier jaar strijd zijn we waar we moeten zijn: er is een groot maatschappelijk draagvlak voor een alternatieve manier om de Antwerpse ring te sluiten, er is voldoende wetenschappelijke onderbouw voor dit alternatief en de lokale politiek (college) is enthousiast.
Nu nog de Vlaamse regering. stRaten-generaal vraagt aan de regering om niet langer te talmen. Maak na kennisname van de nieuwe studie (gepland voor vandaag) in de eerstkomende dagen de bocht. Raadpleeg nog even de mensen van de haven, en hak dan nog voor het zomerreces de knoop door: kies voor deze vierde optie. We hebben vier jaar tijd verloren. Voeg daar niet nog eens een half jaar aan toe.
De uitslag van het geplande referendum in het najaar is immers al gekend: een stad waar de bevolking (17.000 bezwaarschriften tegen het BAM-tracé) en het lokale bestuur zich samen tegen het BAM-tracé keert en enthousiast is over een alternatief, dergelijke stad zal de Lange Wapper massaal wegstemmen.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier