Vlaamse regering trekt best bouwaanvraag voor Lange Wapper in

aug 26, 2009 | Oosterweel

Opperste verwarring over BAM-tracé na passage Noriant in Vlaams parlement
Welk BAM-tracé draagt nu eigenlijk nog de goedkeuring weg van de Vlaamse regering?

Gisteravond om 18 uur gaf het privé-bouwconsortium Noriant een toelichting bij de eigen plannen voor de Oosterweelverbinding. Zoals in het bestek bepaald had de aannemerscombinatie daartoe de toestemming gekregen van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), zo bleek voorafgaand aan de toelichting. Het bestek (annex 24 juli 2007) stelt immers: ‘De Opdrachtnemer kan in geen enkel geval onafhankelijk van de Opdrachtgever extern communiceren over de werken.’
In een eerdere persmededeling (maandag 24 augustus) wezen we op de belangrijke politieke consequenties van het geplande spreken van het privé-bouwconsortium in het Vlaamse parlement. We hadden het in dat verband over een publiek-privaat parlementair debat, omdat goedkeuring door de BAM ook goedkeuring door de Vlaamse regering impliceert, aangezien BAM voor 99 % eigendom is van de Vlaamse regering.

Drie BAM-tracés
Tijdens de uiteenzetting gaf Noriant te kennen dat het eigen Noriant-tracé (zoals ingediend in de bouwaanvraag) niet hetzelfde is als het BAM-tracé. Noriant drukte verwondering uit over de constante vergelijkingen tussen tracés van Arup/Sum en BAM, want naar eigen zeggen had het privé-bouwconsortium het BAM-tracé ‘verder uitgewerkt’. Het Noriant-tracé moet bijgevolg beschouwd worden als een variant op het BAM-tracé. Enkele parlementsleden polsten naar de specifieke aanpassingen en naar eventuele schrappingen van onderdelen van het bouwproject, verwijzend naar de oorspronkelijk gecommuniceerde kostprijs van 2,7 miljard euro die uiteindelijk is teruggebracht tot 2,2 miljard euro. Op de vraag over schrappingen kwam geen antwoord.
Op zich is bovenstaande situatie al problematisch: jarenlang informeerde BAM de bevolking over een eigen tracé, dat uiteindelijk niet hetzelfde blijkt als het tracé van de bouwaanvraag. Over de inhoud van die bouwaanvraag (Noriant-tracé) werd al die tijd ‘om juridische redenen’ niet gecommuniceerd. Tijdens het openbaar onderzoek over de bouwaanvraag kreeg de bevolking vervolgens slechts dertig dagen de tijd om kennis te nemen van dit ‘verder uitgewerkte’ tracé, voorgelegd in de vorm van 450 plantekeningen. Zelfs een topspecialist plannen lezen kan op dergelijke korte tijd niet meer achterhalen in welke zin beide tracés van mekaar verschillen.
In de tweede helft van de uiteenzetting maakte Noriant verder bekend zelf het ontwerp zoals voorgelegd in de bouwaanvraag ontoereikend te vinden, of minstens geen goede oplossing voor de situatie aan het Sportpaleis. Daarom lanceerde het privé-bouwconsortium in het parlement een oproep naar ‘mensen van goede wil’ binnen overheden (Vlaamse regering en Antwerpse stadsbestuur) om mee na te denken over wat dan wel goede oplossingen kunnen zijn. De aannemerscombinatie werkte in de loop van de zomer zelf al voorstellen voor aanpassingen uit. Die aanpassingen zouden binnenkort bekendgemaakt worden.
Behalve een BAM-tracé en een Noriant-tracé conform is er nu dus ook een Noriant-tracé verfijnd in de maak, dat wél buiten de lijntjes van het lastenboek zou gaan. Precies dat lastenboek was – aldus nog Noriant – de reden waarom er geen goede oplossing mogelijk was aan het viaduct van Merksem (Sportpaleis).
Parlementslid Jan Penris merkte op dat Noriant nu toch wel ‘een beetje laat’ komt met de vraag om aanpassingen. Want waar hadden we het de voorbije jaren dan over, en waarom werd eerder niet dit initiatief genomen? Commissievoorzitter Jan Peumans sloot zich daarbij aan, verwijzend naar het feit dat ‘de mensen van stRaten-generaal’ twee jaar geleden al het probleem aan het Sportpaleis hebben aangekaart in een powerpointpresentatie. Waarom is toen niet gehandeld?

Vlaamse regering
Het op tafel gooien van drie BAM-tracés creëert een aantal politieke problemen waarover de Vlaamse regering best zo vlug mogelijk klaarheid schept.
1. Onduidelijk is voorlopig welk tracé de voorkeur geniet van de Vlaamse regering. Immers: wat Noriant gisteren vertelde is via BAM mee gedekt door de regering (cfr. voorwaarde bestek). Betekent dit dan dat de Vlaamse regering zelf voorstander is van aanpassingen en bijgevolg de bouwaanvraag intrekt?
2. Als de Vlaamse regering dat laatste niet doet na de uitspraken van gisteravond, wat is dan nog het mandaat van Noriant in verband met het uitwerken van eventuele aanpassingen?
3. Verwachten de Vlaamse regering, BAM en Noriant van het Antwerpse stadsbestuur dat het positief adviseert over een bouwaanvraag waarvan de ontwerpers (Noriant) zelf verklaren dat die ontoereikend en ‘geen goede oplossing’ is?

Mist
Ook richting de bevolking is deze situatie uitermate problematisch, omdat steeds onduidelijker wordt over welk BAM-tracé nu eigenlijk gedebatteerd kan worden.
Bij kritiek op het BAM-tracé trekt Noriant de kaart van het eigen tracé. Bij kritiek op dat tracé wordt dan weer een verfijnde variant ervan in het vooruitzicht gesteld. Zolang bij elke kritiek op het BAM-tracé de kaart van een variant getrokken wordt, blijven we natuurlijk bezig. Op die manier wordt elk ernstig en correct debat onmogelijk, binnen de lopende procedure van de bouwaanvraag. Bovendien blijkt uit dit alles nogmaals dat de bouwaanvraag niet rijp was om voorgelegd te worden aan de bevolking.
Ook daarom is hier maar één juiste aanpak: best trekt de Vlaamse regering zelf de bouwaanvraag in. Want zolang de procedure rond de bouwaanvraag lopende is (en dat is nu het geval), is het niet correct om als regering ook nog (via spreekbuizen BAM en Noriant) over andere tracés te communiceren.

Manu Claeys
Peter Verhaeghe
voor stRaten-generaal

Geef uw mening via het onderstaande contactformulier